Algemene Voorwaarden Website

Per 12 april 2017
 

Eigendomsrecht

De www.laarts.nl website, inclusief enige sub-site die toegankelijk is via de homepage, waarop deze Algemene Voorwaarden Website vermeld staan (de “Site”), zijn eigendom van en worden onderhouden door LA Arts.

Wanneer u deze Site en enige inhoud, producten, of diensten die via deze Site beschikbaar worden gesteld bezoekt, doorzoekt, of gebruikt, stemt u onverkort in met de Algemene Voorwaarden Website zoals deze hieronder uiteengezet zijn. Wanneer u een bedrijf of rechtspersoon vertegenwoordigt, garandeert u dat: (a) u een rechtsgeldige vertegenwoordiger hiervan bent, (b) u geautoriseerd bent om deze te committeren aan de Algemene Voorwaarden Website, (c) uw acceptatie van deze Algemene Voorwaarden Website de acceptatie namens het bedrijf of de rechtspersoon die u vertegenwoordigt, impliceert. Wanneer u niet instemt met deze Algemene Voorwaarden Website of een deel hiervan, mag u deze Site niet gebruiken.
 

Wijzigingen in Algemene Voorwaarden Website

LA Arts behoudt zich het recht voor enig deel van deze Algemene Voorwaarden Website op enig moment, zonder verdere aankondiging aan te vullen, te wijzigen, of te verwijderen, door het plaatsen van dergelijke wijzigingen op deze Site. Veranderingen in deze Algemene Voorwaarden Website zijn onmiddellijk na plaatsing op deze Site van toepassing. Gecontinueerd gebruik van deze Site na het plaatsen van wijzigingen, impliceren uw acceptatie van deze wijzigingen met ingang van de datum van herziening.
 

Intellectueel eigendom

Alle gegevens op deze Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, informatie, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, software, scripts, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen “Inhoud”), worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze Site.

Het is de gebruiker van deze Site niet toegestaan de gekopieerde of gedownloade Inhoud van deze Site te verspreiden, wijzigen, herpubliceren, reproduceren, reconstrueren, vermenigvuldigen, verkopen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, voor enig zakelijk, commercieel, of openbaar doel zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van LA Arts. Copyright of handelsmerk kennisgevingen mogen niet worden verwijderd van enige Inhoud die u kopieert of downloadt van deze Site.
 

Acceptabel gebruik

LA Arts geeft u een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht op gebruik en weergave van deze Site voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik, onderhevig aan uw naleving van deze Algemene Voorwaarden Website. U stemt ermee in deze Site niet te gebruiken op een manier die de beschikbaarheid of toegankelijkheid van deze Site belemmert, of kan belemmeren of in enig opzicht schade aan deze Site toebrengt of kan toebrengen. U gaat ermee akkoord deze Site niet te gebruiken op een wijze die illegaal, onwettig, of schadelijk zou kunnen zijn.
 

Disclaimer

Deze Site en alle Inhoud, producten of diensten die beschikbaar worden gesteld via deze Site worden zonder enige vorm van garantie verstrekt. Uw gebruik van deze Site en de Inhoud, producten of diensten die via deze Site beschikbaar worden gesteld en door u worden gedownload of gekopieerd is op uw eigen risico. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, verwerpt LA Arts alle garanties van welke aard dan ook, voor de nauwkeurigheid, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmakendheid van de Inhoud, producten of diensten die beschikbaar worden gesteld via deze Site.

LA Arts geeft geen garanties van welke aard dan ook dat de server waarop deze Site gehost wordt, het gebruik van deze Site en alle Inhoud, producten of diensten die beschikbaar worden gesteld via deze Site, ononderbroken en veilig zijn en aan uw computer geen schade zullen toebrengen of veroorzaken.
 

Beperkte aansprakelijkheid

LA Arts en al haar bestuurders, werknemers en zaakwaarnemers mogen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gevolg-, directe, incidentele, indirecte, speciale schade of schadevergoeding, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens als gevolg van: (a) het gebruik van, (b) het onvermogen tot gebruik, of (c) fouten op deze Site of in enige Inhoud, producten of diensten die beschikbaar worden gesteld via deze Site en door u gedownload of gekopieerd worden.
 

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord LA Arts en al haar bestuurders, werknemers en zaakwaarnemers te vrijwaren van en te verdedigen tegen alle claims, aansprakelijkheden, kosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot juridische kosten) en onkosten, die voortvloeien uit: (a) het gebruik van deze Site of enig deel daarvan, of (b) een schending van deze Algemene Voorwaarden Website door u.

In het geval dat u op enigerlei wijze inbreuk pleegt op deze Algemene Voorwaarden Website, zal LA Arts passende maatregelen tegen u nemen als gevolg van uw schending. Dit kan onder meer een verbod op het gebruik van deze Site betekenen of zelfs leiden tot gerechtelijke stappen tegen u.